نگرانی شرکت‌های فناوری آمریکا از فرمان اجرایی ترامپ!

برخی کارشناسان دنیای فناوری در آمریکا در مورد پیامدهای صدور دستورالعمل ترامپ بر ضد شبکه‌های اجتماعی هشدار داده و آن را باعث آسیب دیدن روند

بخوانید...

Share