۵ پیشنهاد اقتصادی برای عصر کرونا

همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده می‌کنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. به عبارتی، همان‌طور

بخوانید...

Share