کار کودکان معضلی پیشروی شهرهای ایران

 در شهرها و روستاها خانواده‌ها نظارت بیشتری بر کار کودکان دارند و عمدتاً فعالیت آنها با تاکید بر کسب و کارهای خانگی و یا کشاورزی

بخوانید...

Share