ارزش سهام عدالت در یک قدمی ۲۰ میلیون

آمارها نشان می‌دهد با وجود این رشد جالب توجه، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که در فاز اول، یعنی اوایل خرداد، ۳۰ درصد سهامشان

بخوانید...

Share