جوایز مهرگان بدون برگزاری مراسم اهدا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دبیرخانه جایزه مهرگان که امساب به دلیل مشکلات به وجود آمده از قبیل کرونا مجبور شده است مراسم اهدای جایزه خود

بخوانید...

Share