ببینید | صف ۶۰۰۰ماشین‌ در آمریکا برای بدست آوردن غذا!

صف طولانی ماشین ها در آمریکا برای بدست آوردن غذا

[ad_1] بانک غذای سان آنتونیو یک میلیون پوند غذا را تقریباً بین ۶۰۰۰ خانواده در یک روز توزیع می کند زیرا میلیون ها نفر در سراسر کشور به سازمان های خیریه مراجعه می کنند تا از گرسنگی در اثر گرفتاری ویروس کرونا نمیرند. [ad_2] Source link