بانک: ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در دستور کار است

مرتضی بانک با بیان این که  یکی از مهمترین مشکلات مناطق آزاد بحث استانداردسازی و ضوابط و همچنین تدوین مقررات است، اظهار کرد: در موضوعات آتش، انرژی و

بخوانید...

Share