مرگ ۳ زن 19تا 40 ساله بدلیل مصرف مشروب در مهمانی

 نخستین مرگ مشکوک را روز چهارشنبه ۲۰‌فروردین‌ماه مأموران پلیس به قاضی واحدی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران خبر دادند. مأموران گزارش کردند زن

بخوانید...

Share