قدرت انتقال کرونا 9 برابر افزایش یافته است

در ادامه مهم ترین بخش گفت و گوی دکتر مردانی را می خوانید. ♦در حال حاضر 25 استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفته

بخوانید...

Share