عباس منظرپور؛ راوی تاریخ کوچه و خیابان

دوستی عمیق و آشنایی با آقای منظرپور برای من که در اواخر عمرش، توفیق آن را یافتم، امکانی غیرقابل تکرار برای آشنایی و رفاقت با

بخوانید...

Share