آشنایی با فیزیکدانی که ناشنوا بود

 برای آشنایی با زندگی آمونتون گیوم فیزیکدانی که شنوایی خود را در کودکی از دست داد، گزارش زیر را بخوانید. گیوم آمونتون در ۳۱ اوت

بخوانید...

Share