نمای ویژه از فاصله اجتماعی و فاصله طبقاتی!

احسان گنجی با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به شرایط متفاوت طبقات مختلف اجتماعی در روزهای شیوع بیماری کرونا پرداخت. 6060 Source

بخوانید...

Share