اختصاص بسته حمایتی به کارگران روزمزد و فصلی

اختصاص بسته حمایتی به کارگران روزمزد و فصلی

[ad_1] هادی ابوی با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر معیشت کارگران روزمزد و فصلی اظهار کرد: کارگران روزمزد کارگرانی هستند که حقوق و دریافتی خود را به صورت روزانه یا چند روزه دریافت می‌کنند و تفاوتی که با کارگران دیگر دارند این است که تمام مزایای قانونی یک مزد در حقوق یک روزه آنها مستتر …

ادامه مطلب