شکنجه مرگبار با بستن سارقان به پشت تراکتور

شاکی در توضیح ماجرا گفت: شوهرم منصور راننده مینی‌بوس است. امروز صبح برای انتقال مسافر از تهران به شهرستان قم از خانه خارج شد و

بخوانید...

Share