تحقق جهش تولید با اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان مولود «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و متولی اصلی تامین مالی زیست‌بوم نوآوری کشور، بر این باور است

بخوانید...

Share