جریان تحریف و تحریم را زمین بزنیم

دشمن در این راه نیز از تهدید علیه کشور، تحریم های اقتصادی و … استفاده کرده اما همیشه شکست خورده است. البته بعضی افراد تهدیدات این

بخوانید...

Share