قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

اما، آنچه در ادامه خواهد به نسبت مفهوم انحصار خشونت در دولتِ مدرن – از منظر علوم سیاسی – و مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

بخوانید...

Share