پنج مکتب طبی قدیمی – خبرآنلاین

به طور معمول، نظام های طبی قدیم، هر کدام مبتنی بر یک نظام معرفتی،  دانش های پایه زمانه، و نیز نگاه های فلسفی و… هستند.

بخوانید...

Share