جوایز مهرگان بدون برگزاری مراسم اهدا خواهد شد

[ad_1] به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دبیرخانه جایزه مهرگان که امساب به دلیل مشکلات به وجود آمده از قبیل کرونا مجبور شده است مراسم اهدای جایزه

بخوانید...

Share