هنر خوشنویسی به‌ نام ترکیه ثبت جهانی می‌شود؟

 یک بار دیگر مسئولان فرهنگی ایران از ترکیه جاماندند اما به جای پاسخگو بودن نسبت به‌ دلیل تعلل در ثبت هنر خوشنویسی طی یک دهه

بخوانید...

Share