قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

[ad_1] اما، آنچه در ادامه خواهد به نسبت مفهوم انحصار خشونت در دولتِ مدرن – از منظر علوم سیاسی – و مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته می‌شود. الف) «انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی» مفهوم بنیادین حقوق عمومی مدرن است، که پیشینۀ آن به آراء ژان بُدِن (شش کتاب دربارۀ جمهوری) و توماس هابز (لویاتان) …

ادامه مطلب