پرداخت حقوق از خرداد مشروط می‌شود

درخواستهای قانونی برای ثبت اطلاعات آماری یا دریافتهای حقوقی کارکنان همواره با کم کاری برخی دستگاهها همراه بوده است؛ به طوری که حتی طی سالهای

بخوانید...

Share