تذکر درباره وضعیت نامناسب خانه مستوفی الممالک

حجت نظری در جلسه شورای شهر تهران در تذکری درخصوص خانه تاریخی مستوفی الممالک گفت: این خانه متعلق به وزارت ارتباطات است که دو سال

بخوانید...

Share