داماد جعبه سیاه متواری عربستان سعودی دستگیر و ناپدید شد

«سعد الجبری» جعبه سیاه سعودی که در کانادا متواری است، گفت که نیروهای امنیتی عربستان روز دوشنبه داماد وی را برای بازجویی احضار و سپس

بخوانید...

Share