ببینید | ۸۰ سال کارتون تام و جری را در ۵۰ثانیه

کانال خبر فوری منتشر کرد:کارتون تام و جری ۸۰ ساله شده است.فیلمی ۵۰ ثانیه ای که تاریخ این انیمیشن را از سال ۱۹۴۰ تا سال

بخوانید...

Share