ببینید | لحظه‌ی رویت نوری عجیب در آسمان شرق تهران

سایت الف ، خبرگزاری مهر و خبرگزاری دانشجو ویدئویی منتشر کردند از نور عجیب نارجی شرق تهران که همراه با دود است و خبرگزاری مهر

بخوانید...

Share