کربن فعال گرانولی

جذب یک پروسه فیزیکی، شیمیایی هست که در آن ماده آلاینده به تیتر ماده جذب شونده از داخل مایع بر بر روی تراز یک جامد منتقل میشود و آن گاه توسط اندرکنشهای شیمیایی یا این که فیزیکی به مرحله جامد میچسبد. کربن سازی فرایندی میباشد که در آن اهمیت حرارت دادن از یک ماده ی غنی از کربن، کربن خالص تولید میکنند؛ به همین پروسه پیرولیز نیز میگویند که از یک ترفند کهن به جهت ساخت ذغال سنگ نشات گرفته است. به جهت فعال سازی فیزیکی گازی میبایست مراحل پیرولیز در محیط بی اثر و در دمای 600 تا 900 مرتبه سلسیوس انجام شود، بعد از آن اکسیژن به محیط پمپ شود و دما در در بین 900 تا 1200 سکو سلسیوس گرم کربن فعال نی نی سایت گردد. این روش ساخت کربن فعال در دو سطح کربونیزاسیون (پیرولیز) و فعالسازی به شکل همزمان انجام می شود. البته بایستی توجه داشت که در زمان گرم شدن، ممکن است مقدار کمی از عنصرها حمام جذب کربن شوند و از مقدار خلوص کربن فعال ساخت شده قلیل کنند. واحد آن M2/g ( متر مربع بر گرم) است. نیرویی که منجر به جذب فیزیکی بر سطح کربن اکتیو میشود، نیروی پراکندگی لاندن (London dispersion force) است؛ که همین نیرو خود فرمی از نیروهای واندروالس میباشد و در اثر گیرایی میان مولکولی ساخت میشود. لازم به ذکر است که نیروهای پراکندگی لاندن یک فعل و انفعال دربین مولکولی می باشد که در در میان همگی مولکولها اعم از قطبی و غیرقطبی وجود داراست اما زیاد کوتاه مدت میباشند. کلر: جهت جلوگیری از کثیف شدن آب در سیستم لولهکشی همواره پاره ای کلر بیشتر در آب وجود دارد. نیتراتها: نیترات یکی از مهمترین مواد مغذی هست و نقش مهمی در پرورش گیاهان دارد. برای جذب شدن، مواد آلوده کننده ی آلی و کربن فعال هر دو بایستی در آب حل شده باشند تا میزان ی مواد آلوده کننده از تخلخلهای کربن فعال ریز تر شده و بتوانند از این تخلخلها عبور کرده و جمع شوند. به تیتر مثال، بها هر کیلو کربن فعال جاکوبی و نوریت هلند گران تر از برندهای داخلی و ایرانی می باشد. فعال سازی شیمیایی بهتر از فعال سازی فیزیکی هست زیرا هم در دمای ذیل خیس و هم زمان کوتاه تری به جهت فعال کردن مواد صرف می شود. به این منظور مواد ناپخته غنی از کربن در یک کوره کوچک (در مقایسه حساس مقدار مواد خام) قرار میگیرند و تا دمای 2000 جايگاه سلسیوس پخته میشوند. فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی . چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.