پزشکی دفع زباله

[ad_1]

زبالههای پزشکی, همچنین شناخته شده به عنوان بالینی ضایعات اشاره به محصولات بیولوژیکی که اساسا بی فایده است. پزشکی دفع زباله است که نگرانی های زیست محیطی به عنوان بسیاری از پسماندهای پزشکی طبقه بندی شده به عنوان عفونی یا زیستی خطرناک است و می تواند از گسترش بیماری های عفونی.

پزشکی دفع زباله اساسی ترین و حیاتی گام در جهت پیشگیری از عفونت در مراکز درمانی. همچنین بیشترین غفلت از جنبه های پیشگیری از عفونت. این مقاله را باید برای برجسته کردن خطرات درگیر در دست زدن به نادرست زباله های پزشکی و توضیح اهمیت پزشکی مناسب دفع زباله تکنیک های.

در هر مرکز بهداشت و درمان همه کارکنان باید در برابر مسئولیت برای دور کردن زباله های پزشکی را به شیوه ای که حداقل خطر برای دیگر بهداشت و درمان کارگران و مشتریان و بازدید کنندگان و جامعه در مقیاس بزرگ است. خانه داری خوب است که پایه و اساس خوب پیشگیری از عفونت. خانه داری خوب و کاهش میکروارگانیسم ها باعث کاهش خطر حوادث را فراهم می کند و کار جذاب و خدمات-تحویل فضا.

مزایا:

مزایای استفاده از پزشکی مناسب دفع زباله هستند:

o کاهش گسترش عفونت و کاهش خطر آسیب تصادفی به کارکنان و مشتریان و بازدید کنندگان و جامعه محلی

o کمک می کند تا با ارائه یک فضای زیبا و دل انگیز

o کاهش بو و دیگر مناظر ناخوشایند.

o جذب کمتر از حشرات را جذب نمی کند حیوانات

o کاهش احتمال آلودگی خاک یا زمین آب با مواد شیمیایی و یا میکروارگانیسم ها

چه کسی در خطر است ؟

هر کسی که دستگیره آلوده به زباله–از آن است که پرتاب توسط یک ارائه دهنده خدمات به حتی پس از آن به محل دفع نهایی–در معرض خطر است از عفونت یا آسیب است. در بسیاری از تنظیمات از کارکنان خانه داری ممکن است درک خطرات خود را. این است که به ویژه مهم برای ناظران برای اطمینان از این که کارکنان خطرات خود را می دانم و به دنبال روش های مناسب. افراد زیر به صورت یک خطر مبتلا به عفونت اگر پزشکی, دفع زباله به درستی رفتار نمی شود.

کارکنان: درصد زیادی از کارکنان گزارش تجربه پزشکی زباله های مرتبط با آسیب و یا عفونت است. نوک (تزریق سوزن به عنوان مثال) مطرح بزرگترین خطر و می تواند باعث آسیب و انتقال عفونت های جدی مانند HIV و هپاتیت – ب

سوابق نشان می دهد که ما کارگران بهداشت و درمان رنج می برند تقریبا 400,000 سوزن چوب صدمات هر سال که می تواند آنها را در معرض خون عهده ویروس خطر سرايت عفونت از بیماری است. اگر ممکن است تمام کارکنان در معرض خطر شدید آسیب های مربوط باید در مقابل واکسن هپاتيت – ب

مشتریان: کارکنان که به طور موثر انجام شده پزشکی دفع زباله به راحتی می توانید انتقال عفونت به مشتریان.

جامعه: نادرست پزشکی دفع زباله یکی از بزرگترین تهدیدات برای اعضای جامعه. برای مثال آلوده به زباله های پزشکی را می توان با کودکانی که در حال بازی و آنها را باعث آسیب و عفونت است. در بسیاری از کم منابع تنظیمات مهار زباله های پزشکی است که یک مشکل مهم است. نه تنها رفتگران در معرض خطر آسیب و عفونت خود را, اما این عمل همچنین می توانید با قرار دادن مشتریان و جامعه محلی در معرض خطر که scavenged زباله مانند سرنگ و سوزن است و مورد استفاده مجدد قرار.

با آموزش کارکنان و مدیران و جامعه محلی در مورد خطرات ناشی از آلودگی زبالههای پزشکی و با سازماندهی و کم هزینه, امن پزشکی دفع زباله شیوه تمام امکانات بهداشتی می تواند به حداقل رساندن خطرات مرتبط با دفع زباله.

[ad_2]