هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست اساسی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حیاتی دقت به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که برای ارتقاء شتاب و اقتدار اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید همین گزینه یکی از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه کلیدی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی این قطعه را می توان یک کار مشقت بار و نیازمند به دانش منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که قیمت خودرو بالا میرود و اشخاص توان خرید یک خودرو پرقدرت و مهم میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که کارگزاری این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ساخت همین قطعه حساس دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ جنس و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میشوند و پروسهی انجام همین حادثه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، بسیار پر سرعت و آسانتر میباشد و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.