مدیریت پروژه: تعریف، تاریخچه، کارکرد، استاندارد و حوزه ها

هر طرح در تراز برنامهریزی کوتاهمدت یا این که اجرایی بوسیله واحدهای ستادی یا سطح ها مدیر میانی نظام اجرایی کشور به گروه کارها و عملیاتی که آن را پروژه (Project) مینامند، تبدیل و تقسیم میشود. قابل اعتنا هست که همه این استانداردها حصر زمان، هزینه(منابع) و موقتی بودن را درکنار تولید یک متاع مشخص و منحصربهفرد مورد دقت قرار دادهاند.در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای گوناگون هر سرزمین در گزینه واژههای برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و قانونی وجود دارااست ؛ از این رو چهارچوب آن ها واضح و آشکار نمی باشد و گاه به جای یکدیگر نیز به کارگیری می شوند . یک مدیریت پروژه چیره چه ویژه گی هایی دارد؟ وقتی که حکم مدیریت پروژه صادر می گردد و مدیریت پروژه می تواند بر شالوده آن حکم، از منابع سازمان (مالی، تجهیزات، نیروی انسانی و غیره) برای ایجاد اقلام قابل تحویل به کارگیری کند، پروژه شروع خواهد شد. او‌لین قدم برای تبدیل شدن به یک مدیر پروژه موفق چیست؟ دستیابی به این اهداف و آرمان ها در یک فاصله وقتی بلندمدت که غالبا بین قریه تا بیست و پنج سال است، امکانپذیر میباشد. مانند برنامه توسعه صنعت های شیمیایی ، برنامه گسترش شبکه راههای کشوری ؛ دستیابی به همین اهداف و آرمانها در یک مسافت هنگامی بلندمدت که به طور معمول بین روستا تا بیستوپنج سال است ، امکانپذیر هست . یک پروژه مجموعهای از فعالیتهاست که برای دستیابی به مراد یا هدف خاصی انجام میگیرد. در اختیار گرفتن پروژه فرایندی میباشد در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه در بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیکهای خاص خویش در انجام همین با یاری میگیرد. اعضای تیم , اصلی ترین سرمایه ی شما به حساب می آیند, پس واجب میباشد که مطمئن باشید آن ها خرسند هستند, ولی همچنین شما به پیگیری عملکرد کارمندان خویش نیاز دارید تا مطمئن شوید که پروژه ی شما روز به روز در درحال حاضر ترقی می باشد و همین وظیفه ی منابع انسانی است. در واقع طرز اول و دوم بر روی پروژهی درحال انجام تمرکز دارند ولی شیوه در اختیار گرفتن پس از کارایی همانطور که از اسمش معین است، آن‌گاه از اتمام پروژه استفاده میشود. همین عدم قطعیت پروژهها به رخ ریسک دسته میشود. مدیریت پروژه یا مدیر بر مبنای پروژه، روش عملکرد در مدیریت، به جهت بازخورد حیاتی کارهای جدید و ساخت توازن در اعتنا به محدوده پروژه، هزینه و میزان مرغوب بودن در قالب زمانه و در محیطی مملو از ریسک است. فقدان مدیر درست بر افزایش امر عمل پروژه، هزینهها و تاخیرهای پروژه را بسیار بالا پیروزی و در نهایت موجب شکست پروژه گردید. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از پروژه دانشجویی شریف ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.