فیلتر سرنگی – سازگار ترین فیلتر

[ad_1]

یک سرنگ فیلتر است یک چرخ به شکل فیلتر. این شامل یک بدنه پلاستیکی با یک غشاء مورد استفاده برای تصفیه آلاینده ها. وجود جهانی است Luer قفل در حال حاضر برای تطبیق پذیری است. این است که عمدتا مورد استفاده در حذف میکروارگانیسم ها و ذرات از مایع و یا گاز. آنها شامل یک سرنگ همراه با فیلتر غشاء و فرآیندهای غشایی. آنها در دسترس هستند در انواع اندازه حفره و با بسیاری از هیدروفیل یا آبگریز غشاء مواد. فیلتر سرنگی استفاده می شود در HPLC آماده سازی نمونه های معمول کنترل کیفیت و تحلیل, تجزیه و تحلیل مواد غذایی محیط زیست, نمونه تجزیه و تحلیل سوخت های زیستی تجزیه و تحلیل و حذف پروتئین آسمانی.

آنها برنامه های کاربردی در بسیاری از صنایع مانند دارویی, مواد غذایی و نوشیدنی, محیط زیست و به طور کلی آزمایشگاه. در HPLC آنها حذف ذرات از نمونه قبل از آن وارد ستون. این افزایش دقت نتایج و عمر از ستون.

این فیلتر می تواند یک غشای پلی پروپیلن, نایلون, مخلوط سلولز PTFE و PES. فیلتر انتخاب بستگی به ماهیت نمونه استفاده می شود. آبی نمونه خالص با آب دوست غشاء مانند نایلون فیلتر سرنگی یا مخلوط سلولز فیلتر سرنگی. مخلوط سلولز استر غشاء است ایده آل برای انواع نمونه های بیولوژیکی. آنها به طور عمده تشکیل سلولز و نیترات سلولز استات.

برای غیر قطبی در حلالهای آلی آبگریز غشاء استفاده می شود مانند پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE). آن است که از نظر شیمیایی مقاوم پلیمر و می تواند برای بسیار خورنده و مهاجم حلال است. اسیدها و بازها خالص هستند از طریق آنها به دلیل پایداری بالا. آنها همچنین استحکام حرارتی بالا. غشای PTFE نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای جلوگیری از رطوبت در منافذ هوا.

پروتئین نمونه های خالص با استفاده از پایین اتصال به پروتئین فیلتر polyvinylidene difluoride (PVDF) و یا Polyethersulfone (PES) غشاء. آنها آب دوست در طبیعت است. برای معدنی نمونه های مورد استفاده در یون کروماتوگرافی PES غشاء هستند ترجیح داده است. حداکثر درجه نمونه می توان به بهبود آنها. آنها در دسترس هستند در هر دو شکل استریل و غیر استریل. PVDF غشاء اتصال بسیار کم پروتئین در مقایسه با سایر غشاهای و گسترده شیمیایی سازگاری.

پروپیلن غشاء آبگریز هستند و می توان با آبی و حلال های آلی. اندازه منافذ و قطر باید در نظر گرفته شود در حالی که انتخاب غشاء از این فیلتر.

فیبر شیشه ای فیلتر سرنگی استفاده می شود برای نمونه که سخت به پاک مانند رسانه های مورد استفاده در کشت بافت یا نمونه با ذرات بزرگ. آنها به راحتی می توانید غربال مواد چسبناک. آنها همچنین مورد استفاده در پایش آلودگی هوا و وجود نفت و دود در هوا. آنها نرخ جریان بالا و بالا خاک ظرفیت نگهداری.

[ad_2]