فروش ویژه انواع دمپر هواکش

حتی ممکن است در بعضی از شرایط هست از تمامی انواع دمپرهای که در بالا به آنان اشاره شد به صورت ترکیبی به کار گیری شود. هر کدام از دمپرهای آیرونمن اختصاصی نوع خاصی از رانندگی آفرودی می باشد و می تواند حد خاصی از فشار و ارتعاش وارده را به مهربانی تحمل و تضعیف کند. همین مثال پایه کار بدین شکل میباشد که لقمه های دمپر بر بر روی سیم بر اثر فشار فنر قفل دمپر دربین کانال می گردد. و لقمه های آن از داخل اساسی آج های ملایمی می باشد که باعث فرو رفتن در سطح خارجی هادی (بصورت سطحی) می گردد و از حرکت دمپر بر بر روی سیم جلوگیری می کنند. تخلیه ناگهانی برف و یخ (گالو پینگ) و هم وزش بادهای موسمی و طوفان (آئولینگ ) باعث ساخت ارتعاش در هادیهای خطوط هوایی انتقال انرژی الکتریکی و خستگی در نقاط اتصال هادی به مقره و در غایت ترکیدگی سیم میشود. حساس وزش باد و یا تخلیه برف و یخ، ارتعاشات عرضی در هادی به وجود میآید که این ارتعاشات کارایی دارا‌هستند در محل اتصال به میراکننده، آن را نیز به همپا سیم به نوسان درآورند، البته وزنههای طرفین میراکننده که کابل انعطافپذیر، آن‌ها را به هم وصل کرده، این انرژی ارتعاشی را جذب و اهمیت تاخیر عمل کرده و زمان عکس شدن جهت نوسان سیم، انرژی جذب شده را رها میکنند. همچنین می تواند اساسی تنظیم تیغههای دمپر جهت جریان را به راحتی تغییر تحول داد. وجود دارد و وظیفه ی کلیدی آن انتقال، تهیه و تنظیم و توقف هوا است. ساختار یاری های حرفه ای فوم دار آیرونمن تماماً شبیه نمونه فوم دار بی آلایش است، حیاتی این تفاوت که بعدها آن در مقایسه دارای نمونه بی آلایش اکثر هست و همین تفاوت باعث می شود همین امداد ها انتقال حرارت، دفع انرژی و همینطور تحمل فشار بیشتری را نسبت به نمونه بی آلایش داشته باشند و به جهت مسیرهای فراوان ناهموار و دارای درجه آفرودی بالا مناسب باشند. شاید بهکارگیری فوم در کمک های آیرونمن بسیار عجیب و بیهوده به لحاظ برسد، البته همین فوم ها داخل خویش بسته های کوچکی از گاز دارا هستند که این گازها دارای روغن درون امداد ترکیب نمی شوند و تشکیل کف روغن نمی دهند، براین اساس اختلال تشکیل کف در صورت نبودِ گاز هیدروژن در کمک حل می شود و فشار گزینه نیاز به جهت پخش نشدن روغن نیز وجود دارد. و محور خروجی از موتور دمپر به یکی از از پره ها متصل می شود تا همه پره ها را به موقعیت آیتم نظر دمپر شبکه هوا در یخچال برساند.