عملکرد پیستون خودرو

پیستون قطعه ای است استوانه ای شکل که درداخل سیلندر حیاتی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت وبرگشتی دارد. مثلا در دو گونه خودرو با میزان پیستون های شبیه ، خودرویی که دارای پیستون بیشتری می باشد ، توان بیشتری خواهد داشت. ازآلیاژهای آلومینیم،به خاطرسبکی وزن وانتقال بهترگرما درساختن پیستونها استفاده میشود.اما درگرمای معادل حیاتی پیستون چدنی شبیه دوبرابرمنبسط میشوند.بنابراین پیش بینی هایی درساختمان پیستونهای آلومینیمی به فعالیت می آیدتاازانبساط بیش ازاندازه آن دوری شود. میزان رخنه عمودی پیستون،نشان دهنده مقدارارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش ازاندازه پیستون،باعث لرزش وتکان زیادپیستون درسیلندر میشودونیزآن راازحالت اهمیت خودخارج میکند.درچنین حالتی نشت گازازکناره های پیستون،افزایش یافته،روغن سوزی موتور زیادترمیشود.اگرشیارروی پیستون کاملاعمود باشد،درسیلندرخط ایجادمیشودودردیواره،برآمدگی به وجود می آید.لذاشیارراکمی مایل می سازند. میان پیستون و دیواره سیلندر آب بندی محکمی وجود دارد. پیستون های بیضی صورت که برای خودداری از چسپیدن پیستون به سیلندر( گریپاژ ) ساخته می شود با ابعاد خاصی طرح می پیستون قائم گردد . اندازه شکاف واقعی در میان پیستون و سیلندر در گونه های موتورها گوناگون می باشد و برای بدست آوردن بهترین مقدار لقی فی مابین پیستون و سیلندر بایستی به دستورالعمل تولید کننده و دفترچه تعمیراتی خودرو مراجعه کنید. به جهت خودداری از زدن پیستون در بسیاری از موتور ها از پیستون هایی به کار گیری می شود که گژن پین آن‌ها اندکی بیرون از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که منزله تراز فشار گیر حساس (شکل 10) عمی می کند. L نشان دهنده گژن پین حیاتی قطر کوچک، M بیانگر گژن پین قطر متوسط و H معرف گژن پین اصلی قطر تبارک است. ارتفاع شاتون در همین مدل پیستونها میانگین است. همین جراحت موجب خردشدن قطعات کوچک دربین پیستون و سرسیلندر می شود و حتی قابلیت دارد که همین جراحت سبب ساز شکسته شدن رینگ هم بشود و مشکلات زیادی را نیز ساخت نماید و همین شرایط با گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه piston 66 pen 15 لطفا از برگه ما بخواهید.