دریچه سقفی – پرو تهویه

از کاربرد های همین نوع می قدرت به به کار گیری در فضا هایی که ارتفاع پرتاب بلند اساسی تغییر و تحول زاویه 30 مرتبه در روزنه مورد نیاز است از جمله فضاهایی که ارتفاع پرتاب آیتم نیاز نصف ارتفاع سقف باشد اشاره نمود. پخش هوا توسط همین دریچه به رخ 360 مرتبه انجام می گیرد. روزنه سقفی اثبات پلاستیک ، از پلاستیک رتبه یک ABS ساخته می شود. همچنین همین روزنه ها متحرک و یا اثبات هستند و به جهت های متمایز هوارسانی کنند. کاربری دریچههای سقفی چهارگوش اثبات دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مناسب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته نصب در سقف طراحی شده اند. این دریچه ها حیاتی پره جداشونده (متحرک) هستند که جهت کارگزاشتن بدون دمپر و یا این که کارگزاشتن به ملازم دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود. همین کالا به صورت دمپر دار برای کنترل جریان هوای عبوری ، و به رخ سوای دمپر ساخته می شود. همانطور که از نام محصول معلوم می باشد فرآورده قاب و پره همین روزنه از آلومینیوم مرغوب تولید شده و همچنین قابلیت و امکان کارگزاشتن گونه های دمپرهای پشت دریچه ای(دمپر پشت دریچه ای موازی و دمپر پشت دریچه ای متقابل) و همینطور تبدیل پشت دریچه ای در رخ نیاز خرید کننده در پشت روزنه وجود دارد. روزنه سقفی چهار طرفه همانطور که از نامش پیداست، در سقف راهروهای تبارک اهمیت طول کمتر از 5 متر کارگزاشتن می شود. همچنین به خاطر اختلاط زود زمان هوای دمیده شده از دریچه گردابی دارای هوای محفظه تهویه شده (اختلاط در طول پرتاب کم) هوای خروجی از دیفیوزر حساس هوای اتاق به شتاب نیز دما می شود که سبب ساز بیشتر شدن مقدار آسایش در محدوده مورد به کار گیری قرار می گیرد. دریچه سقفی چهار طرفه جنس کمپانی تهویه تازه آستیاک، ساخت شده از بهترین متریال و طراحی مهندسی به گردش هوا و ایجاد تهویه مطبوع محفظه کمک می دریچه سقفی کولر نماید. طراحی همین دریچه به نوع ای می باشد که می اقتدار از آن نیز به جهت مکش و دمش در محیط به کارگیری کرد. که از متداول ترین آنان می قدرت به دریچه خطی، مشبک و اسلوت اشاره کرد. لذا جهت از دربین بردن محدودیت های فوق می اقتدار از دریچه های سقفی کلاف به دور باز استعمال نمود. جهت نصب روزنه رخنه پیچ هایی روی کادر درنظر گرفته می شود و دریچه از بر روی قاب در محل آیتم نظر پیچ می شود. به طور کلی کارگزاشتن دریچه سقفی چهار طرفه به همین شکل می باشد که مستقیم و یا این که بواسطه یک تبدیل روی یک روی دهانه شبکه گرد مینشیند.