تزریق – چقدر است, میلی لیتر سی سی, IU?

[ad_1]

در بسیاری از کشورها استروئیدها قانونی هستند و حتی می تواند خریداری شده بیش از شمارنده. به عنوان یک نتیجه بسیاری از این تزریقی استروئیدهای آنابولیک در حال اجرا توسط کاربر. در زیر اطلاعات کمک در تبدیل مواد مخدر. این مقاله را تایید نکرده و استفاده از مواد مخدر غیر قانونی.

I. U.= واحد بین المللی. این واحد مورد استفاده برای اندازه گیری فعالیت است (اثر) از بسیاری از ویتامین ها و مواد مخدر. برای هر ماده ای که این واحد اعمال می شود وجود دارد یک توافق بین المللی تعیین اثر بیولوژیکی انتظار می رود با دوز 1 IU. دیگر مقادیر از ماده هستند و سپس به عنوان بیان شده تقسیم عددی بر مضرب از این استاندارد است. این همچنین بدان معنی است که این اندازه است که نه بر اساس حجم خالص یا وزن از ماده بلکه اثر است.

ml = میلی لیتر. این یک اندازه گیری حجم. آن است که 1/1000 از یک لیتر است. هنگامی که صحبت کردن در مورد آب و یا مایعات مشابه آن معادل یک سانتیمتر مکعب است.

cc = سانتیمتر مکعب است. این هم یک اندازه گیری حجم. اکثر سرنگ اندازه گیری ظرفیت خود را در cc است. اگر شما یک سرنگ 5cc آن را نگه دارید ~5 میلی لیتر از مایع در آن است.

میلی گرم = یک هزارم گرم. این یک وزن اندازه گیری. آن است که 1/1000 از یک گرم است. مقدار ماده شیمیایی است که اغلب در اندازه گیری میلی گرم است. برای تزریقی راه حل این خواهد بود که گزارش شده است که غلظت و وزن به حجم مانند mg/ml (میلی گرم در هر میلی لیتر). در مورد خوراکی تجویز مواد وزن شیمیایی است برچسب athough واقعی وزن قرص/کپسول ممکن است بسیار بالاتر به دلیل استفاده از مواد پرکننده. این به این معنی است که یک قرص کوچک ممکن است بسیار قوی تر از زیادی قرص به طوری قضاوت نکن یک قرص بر اساس اندازه آن, اما مقدار واقعی از ماده که از آن به عنوان برچسب.

میکروگرم = ميکروگرم = 1/1000 از یک میلی گرم (میلی گرم) وجود دارد که یک هزار میکروگرم در میلی گرمی.

تبدیل به عوامل:

1000 میکروگرم (ميکروگرم) = 1 میلی گرم (میلی گرم)

1000 میلی گرم (میلی گرم) = 1 g (گرم)

1000 g (گرم) = 1 کیلوگرم (کیلوگرم)

1000 ml (میلی لیتر) = 1 لیتر

1ml (آب) = 1cc (آب)

1ml (نفت) ~ 1cc (نفت) (~ نشان دهنده تقریبا برابر)

نمونه قرار دادن آن همه با هم

می گویند یک کاربر تا به برخی از مواد مخدر XYX از دو شرکت متفاوت است. یکی این است که “XYX-300′ از QV و یکی از BM است که ‘XYZ-100’. هر دو از این XYZ مواد مخدر, اما آنها غلظت های مختلف. این بدان معنی است که….

برای XYZ-300:

اگر شما را در 1 میلی لیتر (یک میلی لیتر) از این محلول را تا ~1cc (یک سانتی متر مکعب) از فضا در سرنگ. وجود خواهد داشت 300mg (سیصد میلی گرم) از XYZ در این دوز.

برای XYZ-100:

اگر شما را در 1 میلی لیتر (یک میلی لیتر) از این محلول را تا ~1cc (یک سانتی متر مکعب) از فضا در سرنگ. وجود خواهد داشت 100mg (صد میلی گرم) از XYZ در این دوز.

اگر شما با قرار دادن سرنگ در کنار آنها به نظر می رسد دقیقا همان طوری که تفاوت چیست ؟ XYZ-300 غلظت 300mg/ml در حالی که XYZ-100 تنها غلظت 100mg/ml. این به این معنی است که سرنگ با XYZ-300 به سه برابر (3x) مقدار مواد مخدر XYZ در همان دوره به عنوان سرنگ با XYZ-100.

[ad_2]