ببینید | کرونا ناجی طبیعت است یا سنگی دیگر بر گور آن؟

[ad_1]

تصاویر حیواناتی که به شهرهای تعطیل شده آمده‌اند و اخبار مربوط به کاهش آلودگی‌های در کشورهای قرنطینه، برخی را امیدوار کرده که کرونا باعث بهبود طبیعت می‌شود. این حرف چقدر درست است؟ آیا انسان پس از کرونا قرار است با طبیعت مدارا کند؟ آیا محیط‌زیست در مدتی که کرونا خیلی‌ها را در شهرهای بزرگ قرنطینه کرده، فرصت دارد تا خود را بهبود دهد؟

[ad_2]

Source link