ببینید | شهید قاسم سلیمانی می‌گفت برای من با آن بچه‌های «مو فکلی»جلسه بگذارید که آنها را پس می‌زنید!

[ad_1]

این جدیدترین روایت ناشنیده از شهید حاج قاسم سلیمانی است ، ۱۰۰ روز پس از آسمانی شدنش. برنامه بدون تعارف اخبار ۲۰:۳۰ به سراغ صدفی همرز شهید و متولی بیت الزهرای کرمان رفته و او ناگفته هایش را روایت کرده است.

[ad_2]

Source link