اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

در انسان ، فقدان اسید آسکوربیک سبب به اختلال در ساخت کلاژن می شود و در پیدایش نشانه ها شدیدتر اسکوربوت نقش دارد. خاصیت ویتامین C یا همان اسید اسکوربیک، آن را به یک ماده عالی به جهت به کار گیری به تیتر مکمل ویتامین تبدیل می کند. این آنزیم اصلی به کار گیری از آسکوربات حیاتی تبدیل آن به آب (H 2 O) و اکسیژن ، پراکسید هیدروژن اضافی (H 2 O 2 ) را خنثی می کند. دلیل این دستور همین هست که وقتی شما از مواد غذایی طبیعی مصرف می کنید، در واقعیت طیف وسیعی از ویتامین ها، مواد معدنی و آنزیم ها را به کار گیری می کنید وجود تمام همین موردها در کنار هم باعث استفاه بهینه از ویتامین ها می شود. بدون اسید آسکوربیک، کلاژن ساخته شده به وسیله بدن برای انجام کارایی خویش دوچندان ناپایدار میباشد و چند آنزیم دیگر در بدن به صدق فعالیت نمی کنند. پودر ویتامین C جایگزینی به جهت قرص های محبوب ویتامین C 1000 میلی گرم است. استفاده از همین فرآورده پودری در صنعت های غذایی جایگزین زیاد قابل قبولی برای مصرف مقدار متعددی از ویتامین C به جای استعمال اسید اسکوربیک نام از قرص است. مردان در مطالعه زندان او‌لین علامت ها اسکوربوت را حدود چهار هفته پس از آغاز رژیم بدون اسید آسکوربیک بازدید کردند ، در حالی که در مطالعه قبلی انگلیس ، شش تا هشت ماه مورد نیاز بود ، احتمالاً به عامل پیش بارگیری این تیم دارای 70 mg / day مکمل به مدت شش هفته قبل از تغذیه رژیم اسکوربوتیک. اساسی به کارگیری از کل گروه های غذایی و مصرف مداوم میوه جات و سبزیجات می توانید تمام نیازهای بدنتان را تامین کنید. انواع اکسیده شده از مولکول مثل اسید دهیدرواسکوربیک کلیدی عوامل احیا کننده مجدد به اسید اسکوربیک تبدیل می شود. مولکول های اسید آسکوربیک همینطور می توانند به اسید چرب پالمیتات متصل شوند ، سبب ساز تولید اسکوربیل پالمیتات یا این که در لیپوزوم ها شوند. 65 میکرومول در لیتر (1.1 میلی گرم در دسی لیتر) بدست می آید. به اندازه به عنوان 50 میکرومول در لیتر ، هیپویتامینوز در 23 میکرومول در لیتر و نبود آن در 4/11 میکرومول در لیتر تعریف و تمجید شده است.