ویولنسل که به زبان ساده و عامیانه چلو نامیده می شود، عضو باس خانواده ی ویولن می باشد که با آرشه ای کوچک تر و باریک تر از آرشه ی ویولن نواخته می شود. می توان گفت ویولنسل با توجه به رپتوار اجرایی گسترده اش و ارتقاء تکنیکال آن بعلاوه دشواری های نواختن در خانواده سازهای باس جزو سازهای نسبتاً سخت از بابت نواختن قرار می گیرد از این رو آموزش صحیح این ساز امری حیاتی می باشد.
با نگاهی گذرا به آثار برجسته ی تاریخ موسیقی مانند سوییت های چلوباخ،

در آموزشگاه موسیقی سازنو که یکی از بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج است ویولن توسط بهترین اساتید آموزش داده می شود همچنین در تمانی مقاظع سنی آموزشگاه سازنو هنرجو می پذیرد.