چگونه پزشک مناسبی برای عمل بینی خود بیابیم؟
عمل بینی همان قدر که می تواند موجب زیباتر شدن شما گردد، انجام نادرست آن ممکن است به زیبایی شما لطمه ی جدی وارد نماید و لذا انتخاب پزشک جراح مناسب می تواند تاثیر بسزایی در نتایج و زیبایی بینی شما پس از عمل داشته باشد. برای ارزیابی عملکرد یک پزشک جراح بینی شما می توانید یک روش ساده و مطمئن را در پیش بگیرید، از بیمارانی که تحت نظر پزشک مورد نظر شما جراحی بینی انجام داده اند نظر سنجی کنید و میزان رضایت آنها را بررسی کنید و همچنین عکس قبل و بعد عمل کسانی که نزد پزشک نام برده عمل بینی انجام داده اند را مقایسه کنید و ببینید که آیا نتایج حاصل از کار این پزشک با نتایج مد نظر شما سازگاری دارد یا خیر؟ با استفاده از این روش هم می توانید عمل بینی مناسب بیابید و هم انتظارات خود را از جراحی بینی تعدیل نمایید.

از نظر آماری تکرار عمل بینی در حال افزایش است.پیشنھاد می شود در کنار گروه ھای جراحی پلاستیک ازمتخصصان مشاوره استفاده شود. در غیر این صورت نتیجه موردنظر بیمار و متخصصان درمانی حاصل نخواھد شد.این گونه افراد ھمیشه از خود باید بپرسند، چرا می خواھند.
خود را به دست این گونه اقدامات بسپارند؟ و نتیجه حاصل شده چه تغییراتی در زندگی و سلامت جسم و روان آنھا دارد.
نگاه دوم: تاثیر ظاھر ما بر قضاوت دیگران ظاھر، ابتدایی ترین معیاری است که برای ما شناخته شده و آشکار است و ھیچ کس نمی تواند اثر آن را کتمان کند،خصوصا در اولین برخورد آنچنان مھم است که تاثیر زیادی در تصمیم گیری ھایمان دارد زیرا مغز انسان عادت دارد ظاھرخوب و مناسب را به تمام ویژگی ھا و خصوصیات فرد تعمیم دھد. یعنی اگر در اولین برخورد از ظاھر فردی خوشمان بیاید به احتمال زیاد این زیبایی ظاھری را به اخلاق وخصوصیات دیگر فرد نیز تعمیم می دھیم و با خود می گوییم.
قطعا اخلاق این فرد نیز مانند ظاھرش زیباست.مفھوم ھاله جذابیت نیز در این خصوص مطرح می شود. به این معنی که به انسان ھای خوش چھره صفات خوب نسبت داده می شود و رفتارھای آنھا خوب تعبیر می شود. ھاله جذابیت این مضمون را دارد که ھر چه زیباست پس خوب است.

ظاھر اشخاص و میزان جذابیت صورتشان می تواند روی جنبه ھای مختلف شخصیتی، شغلی و زندگی اجتماعی آنھا تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد. تحقیقات نشان می دھد که ظاھر، تاثیر قابل ملاحظه ای روی کیفیت زندگی افراد دارد. ظاھر و شکل صورت به خصوص در اولین مراحل آشنایی غالبا نقش عمده ای روی شکل گیری برداشت افراد از یکدیگر دارد میتواند عمل بینی هم جزئی از این موضوع باشد. مردم نسبت به افراد دارای صورت ھای جذاب برداشت ھای مثبت تر و رفتار بھتری دارند. با این حال از کودکی به ما گفته شده که ھیچ وقت با دیدن ظاھر در مورد محتوای مساله ای قضاوت نکنیم. یاد گرفته ایم که زیبایی بسیار عمیق تر از آن چیزی است که در ظاھر فرد نمایان است. در حقیقت قضاوت در مورد شخصیت و ویژگی افراد بر اساس ظاھر صورت آنھا با فرھنگ ما تناقض دارد. با این حال تحقیقات نشان داده که ظاھر به طور
اجتناب ناپذیر و غیرقابل انکاری روی نگاه افراد و نحوه برخورد با آنھا در مسایل اجتماعی تاثیر می گذارد. از طرفی ظاھر، قسمت اعظمی از ارتباطات غیرکلامی ما را شکل می دھد. طرز قرار گرفتن، راه رفتن، ایستادن، حرکات، چھره و چشم ھا، لحن صدا، طرز لباس پوشیدن و حتی فرم بینی و موارد دیگه ھمگی نشانه ھای ارتباطات غیرکلامی ھستند. اھمیت ارتباطات غیرکلامی آنقدر بالاست که۷۰ درصد ارتباط را اجزای غیرکلامی آن شکل می دھد که ۵۵ درصد آن متعلق به ظاھر و حرکات بدنی است. بنابراین افراد در نخستین ملاقات با دیدن نشانه ھای غیرکلامی در مورد شخصیت شما قضاوت می کنند. اصولا در مراودات اجتماعی بیشتر بر نشانه ھای غیرکلامی اعتماد می کنند تا بر نشانه ھای کلامی. بسیاری بر این باورند که ھمواره ارتباطات غیرکلامی بر ارتباطات کلامی از نظر صحیح بودن ارجحیت دارد. چرا که علامت ھای غیرکلامی از درون انسان نشات می گیرد و اغلب نمی توان آنھا را کنترل کرد و اکثر انسان ھا از مھار کردن ھیجانات خود عاجزند. پس توجه به اصول زیبایی شناسی مانند ھارمونی و رنگ در کنار مشخصات فیزیکی مانند شکل، قد، رنگ پوست و مصنوعاتی مانند لباس، لوازم آرایشی و… می توانند بر برداشت اول انسان ھا از ما تاثیر بگذارند. علاوه بر این تغییر در ظاھر نیز پیام ھای بسیاری را منتقل می کند. به عنوان نمونه داشتن تفسیر می شود « توجه و دقت » مردمک ھای گشاد به عنوان یا لبخند دلالت بر حالات مورد قبول اجتماع مانند مھربانی دارد. حتما شنیده اید که می گویند زیبایی به سیرت آدمی است نه به صورت… حال اینکه اکثر ما وقتی می خواھیم چیزی را عوض کنیم یا به اصطلاح زیبایش بکنیم می رویم سراغ صورت، خوب پس تکلیف سیرت چه می شود.