تیومان جزیره کوچکی است که در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی واقع شده است.

در دهه سال 1970، مجله تایم، تیومان را به عنوان یکی از زیباترین جزایر جهان برگزید.

از آن وقت تاکنون گردشگران برای جستجوی طعمی از بهشت به سمت این جزیره حرکت کردند.

این جزیره با صخره های مرجانی سفید احاطه شده و فضای درونی آب که همچون جنگلی انبوه است

برای غواصّان می تواند یک پناهگاه باشد.

تعداد بازدیدکنندگان روستایی در هنگام بارندگی شدید ( از ماه نوامبر تا فوریه) بیشتر است،

اما تیومان در اوقات دیگری تقریباً می تواند به صورت بیابانی باشد.